Κρήτη

Σημαντικές έρευνες για τη θαλάσσια ζωή στην Κρήτη

Ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα στο Κρητικό Πέλαγος ξεκινούν τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Οι έρευνες ξεκινούν σε πρώτη φάση στις 8 Δεκεμβρίου κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας και προδιαγραφές τις οποίες εγγυώνται τόσο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο όσο και το ΕΛΚΕΘΕ.

Οι έρευνες έχουν ήδη ξεκινήσει από τις Σποράδες και άλλα σημεία του Αιγαίου, αλλά οι έρευνες που θα γίνουν στο Κρητικό Πέλαγος θεωρούνται πολύ σημαντικές για τους επιστήμονες.

Οι έρευνες γίνονται από το Ινστιτούτο θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με το σκάφος ΗΛΙΑΣ Ρ. Θα ξεκινήσουν με πειραματική αλιεία.

Η διενέργεια πειραματικής αλιείας εντάσσεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Towards the establishment of Marine Protected Area Networks in the Eastern MediterraneanPROTOMEDEA», που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε, DG-MARE .

Το Πρόγραμμα διενεργείται υπό το γενικό συντονισμό του ΕΛΚΕΘΕ , σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το National Council of Researches (Ιταλία), την Ενάλια Φύση Περιβαλλοντική Έρευνα (Κύπρος) και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στόχος του προγράμματος είναι η αξιολόγηση της συνολικής συνεισφοράς των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ) στην αλιευτκή βιωσιμότητα, με τελικό προϊόν ένα κοινά αποδεκτό και πιο αποτελεσματικό δίκτυο ΘΠΠ στις περιοχές έρευνας.

Ήδη και η Αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης έχει δώσει το πράσινο φως για την αρχή των ερευνών που θα γίνει από τον κόλπο της Κισάμου.

«Εγκρίνουμε τη χρήση του σκάφους «ΗΛΙΑΣ Ρ.» Ν.Χ. 185, ΑΜΑΣ 32048 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια πειραματικής αλιείας σε 3 αλιευτικούς σταθμούς στην περιοχή του Κόλπου Κισσάμου Χανίων, για το ερευνητικό πρόγραμμα “ Ερευνητικού έργου για την εκτίμηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας της Χερσονήσου Ροδοπού (Χανίων Κρήτης)”, που έχει εγκριθεί με   προγραμματική σύμβαση   μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η πειραματική αλιεία θα διεξαχθεί κατά την περίοδο από 8 Δεκεμβρίου 2016 έως 17 Δεκεμβρίου 2016. Ο μέγιστος αριθμός δειγματοληψίας δεν θα υπερβαίνει τις 3 σύρσεις την ημέρα, η δε μέγιστη διάρκεια κάθε σύρσης δεν θα υπερβαίνει τα 45 λεπτά της ώρας. Η πειραματική αλιεία θα διεξαχθεί στη θαλάσσια περιοχή που ορίζεται από το Χάρτη ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης.

4242444

Τα αλιεύματα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του προαναφερθέντος προγράμματος και θα περιορίζονται στην απολύτως απαραίτητη ποσότητα. Εφόσον υπάρχει αδιάθετη κατάλληλη ποσότητα, αυτή μπορεί να διατεθεί αποκλειστικά για κοινωνικούς σκοπούς, όπως νοσοκομεία, γηροκομεία, ορφανοτροφεία ή στρατιωτικές μονάδες που εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Η παράδοση στα ανωτέρω Ιδρύματα θα γίνεται βάσει πρωτοκόλλου στο οποίο θα αναγράφονται οι ποσότητες των αλιευμάτων ανά είδος. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου θα υποβάλλεται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, καθώς και στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Κρήτης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Στο σκάφος θα επιβαίνει ερευνητική ομάδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία υποχρεούται να ειδοποιεί τις τοπικές Λιμενικές Αρχές και τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την ημερομηνία και ώρα των πειραματικών εργασιών και τον αριθμό των επιβαινόντων στο σκάφος, πριν από την έναρξη τους. Για την αλιεία θα τηρηθούν οι νόμιμες διατάξεις για τη διενέργεια της κατ’ εξαίρεση πειραματικής αλιείας. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα είναι δυνατή εφόσον το επιθυμούν η συμμετοχή βιολόγων και Ιχθυολόγων των συναρμοδίων Υπηρεσιών.

Μετά το τέλος του προγράμματος θα υποβληθεί προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, έκθεση με τα πορίσματα της έρευνας.

Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην Απόφαση αυτή και μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε σε περίπτωση παράβασης των όρων με τους οποίους χορηγήθηκε.»

Σχολίασε το
Στην κορυφή