Ιεράπετρα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας – Τα θέματα που θα συζητηθούν


Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 22 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00μ.μ., για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:


 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2017 (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 2. Έγκριση διενέργειας προμηθειών- υπηρεσιών έτους 2017  (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 3. Έγκριση Μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Κάτω Χωριού»   (Εισηγητής:  Εμμ. Λουτσέτης)
 4. Έγκριση Μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και πλατείας, επεμβάσεις παραλιακού μετώπου Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού» (Εισηγητής:  Εμμ. Λουτσέτης)
 5. Ψήφιση πιστώσεων (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 6. Χαρακτηρισμός Κωδικών Αριθμών, ως δεκτικών εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής          (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 7. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού, 4ου τριμήνου 2016 (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 8. Αναχρηματοδότηση δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 9. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)
 10. Παράταση θερινής αρδευτικής περιόδου 2016  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 11. Οργάνωση άρδευσης και έγκριση πρόσληψης υδρονομέων θερινής αρδευτικής περιόδου για το έτος 2017 (Εισηγητής: Χαρ. Κορνάρος)
 12. Συμμετοχή στη διοργάνωση  διεθνούς συνεδρίου Αστροφυσικής στην Ιεράπετρα  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 13. Απολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας έτους 2011  (Εισηγητής:  Εμμ. Φραγκούλης)
 14. Παράταση χρόνου συμβάσεως έτους 2016 για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του ΝΠΔΔ  «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας»   (Εισηγητής:  Εμμ. Φραγκούλης)
 15. Έγκριση της με αρ.78/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας», που αφορά σε αναπροσαρμογή διδάκτρων  (Εισηγητής:  Εμμ. Φραγκούλης)
 16. Εξέταση αιτήματος δημοτών, που αφορά στον Κανονισμό Ύδρευσης  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 17. Ορισμός μελών Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών, μισθώσεων-εκμισθώσεων (Π.Δ. 270/81), για το έτος 2017  (Εισηγητής:  Πρόεδρος ΔΣ)
 18. Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2017 (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)
 19. Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», για το έτος 2017   (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)
 20. Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας», για το έτος 2017   (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)
 21. Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετας», για το έτος 2017   (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)
 22. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της συνεχιζόμενης πράξης «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης Τ.Κ. Μύθων, Μεταξοχωρίου, Χριστού Δήμου Ιεράπετρας», του Μέτρου 4- Υπομέτρου 4.3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»  (Εισηγητής:  Εμμ. Λουτσέτης)
 23. Παράταση σύμβασης της προμήθειας «Συντήρηση-αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (προμήθεια υλικών)»    (Εισηγητής:  Εμμ. Λουτσέτης)
 24. Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δρόμου Ρίζα- Καρύδι»  (Εισηγητής:  Εμμ. Λουτσέτης)
 25. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση τμήματος της οδού Κοθρή» (Εισηγητής:  Εμμ.Λουτσέτης)
 26. Έγκριση 3ου (Τελικού-Τακτοποιητικού) ΑΠΕ του 2ου υποέργου «Ανάπλαση κεντρικών δρόμων πόλης Ιεράπετρας και κατασκευή ποδηλατόδρομου» της πράξης «Αναβάθμιση οδικής προσπελασιμότητας- Δημιουργία ποδηλατόδρομων, πεζόδρομων και πεζοδρομίων και υπογείωση δικτύων ΔΕΗ στον κεντρικό τομέα της Ιεράπετρας  (Εισηγητής:  Εμμ. Λουτσέτης)
 27. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Βελτίωση Δημοτικού Κτιρίου στην Οδό Μ. Φωνιαδάκη (Πρώην Στέκι Νεολαίας)»    (Εισηγητής:  Εμμ. Λουτσέτης)
 28. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Ανάπλαση Κεντρικών Δρόμων Πόλης Ιεράπετρας και Κατασκευή Ποδηλατόδρομου»    (Εισηγητής:  Εμμ. Λουτσέτης)
 29. Παραχώρηση δημοτικού χώρου (πρώην ΜΙΝΩΣ), για προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Παρκ  (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 30. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός Δημοτικών αφοδευτηρίων» από ιδιώτη, λόγω διαπίστωσης αδυναμίας εκτέλεσής της με ίδια μέσα του Δήμου (Εισηγητής: Αργ. Πανταζής)
 31. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός Νήσου Χρυσή έτους 2017» από ιδιώτη, λόγω διαπίστωσης αδυναμίας εκτέλεσής της με ίδια μέσα του Δήμου (Εισηγητής: Αργ. Πανταζής)
 32. Έγκριση κοπής δέντρων  (Εισηγητής:  Εμμ. Λουτσέτης)
 33. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και της σχετικής δαπάνης (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)
 34. Διαγραφή τελών άρδευσης (Εισηγητής: Χαρ. Κορνάρος)
Σχολίασε το
Στην κορυφή