Απόψεις

Φράγμα Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας: Τον Απρίλιο του 2015 τελειώνουν οι μελέτες;


Αξιότιμοι κύριοι του Ράδιο Λασίθι

Διάβασα σήμερα ότι υπάρχει προγραμματισμένη ενημέρωση για τις τελικές μελέτες του φράγματος Αγίου Ιωάννη.

Καλοδεχούμενοι οι μελετητές, που πήραν από το 2013 το ποσό των 623.041 ευρώ, για να τελειώσουν τις μελέτες στις 18 Μαίου του 2015 !!

Φτάσαμε στο τέλος του 2017 και ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες.

Δείτε ποιο κάτω τις προβλεπόμενες μελέτες και πόσα κόστισαν.

Δείτε και το σχετικό συμφωνητικό του Υπουργείου που λέει ότι έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες πριν 2,5 χρόνια….και ακόμη δεν τις τέλειωσαν.

Οι μελέτες του φράγματος Αγίου Ιωάννη

<<& ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α’ (ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)

Αρ. Πρωτ. 4674/141477

ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

«ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ AΓ. ΙΩΑΝΝΗ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ»

ΑΡΘΡΟ 5ο : Αμοιβή – Κρατήσεις – Τρόπος πληρωμής

Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 16 της οικείας Προκήρυξης ανάθεσης της μελέτης και το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 3316/05 αποτελεί το ποσό της Οικονομικής Προσφοράς του, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με την οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού (Απόφαση 3446/104913/30-8-2013), ανέρχεται στο ποσό 623.041,46 € (χωρίς ΦΠΑ), και αναλυτικά ανά κατηγορία μελέτης :

Α. -Για τις Μελέτες Υδραυλικών Έργων : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (400.537,10 €) πλέον Φ.Π.Α.

Β. -Για τις Μελέτες Μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών : ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (15.607,93 €) πλέον Φ.Π.Α.Γ.

Γ- Για τις Μελέτες Τοπογραφίας : ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (32.535,54 €) πλέον Φ.Π.Α.

Γ.- Για τις Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες : ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (119.237,81) € πλέον Φ.Π.Α.

Δ.- Για τις Γεωλογικές Μελέτες : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (28.316,28 € ) πλέον Φ.Π.Α

Ε.- Για τη Γεωργική Μελέτη -Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας : ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (13.018,92 €) πλέον Φ.Π.Α.

ΣΤ.- Για τις Περιβαλλοντικές Μελέτες : ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (13.787,88 €) πλέον Φ.Π.Α. >>

Στην Ελλάδα είμαστε .

 

Με εκτίμηση

Μανώλης Λουτσέτης του Γεωργίου

Γρα Λυγιά

12-10-2017


Σχολίασε το
Στην κορυφή