Ιεράπετρα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας – Τα θέματα που θα συζητηθούν


Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας, θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιανουαρίου  2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ., για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Συζήτηση επί της Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην  Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κρήτης και έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 3. Προγραμματισμός προσλήψεων   προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου Χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το   έτος 2018 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 4. Οργάνωση άρδευσης και έγκριση πρόσληψης υδρονομέων θερινής αρδευτικής περιόδου έτους 2018  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 5. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 6. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε περιοδικά, εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2018  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 7. Χαρακτηρισμός Κωδικών Αριθμών, ως δεκτικών εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής     (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 8. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 9. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2018 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 10. Έγκριση της με αρ.55/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας», που αφορά στην ψήφιση του Κανονισμού Λειτουργίας και διαχείρισης εγκαταστάσεων του Αλιευτικού Καταφυγίου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Αντώνιος Πετράς)
 11. Συγκρότηση Επιτροπής διαπίστωσης ζημιών, προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών και συντήρησης και επισκευής οχημάτων, έτους 2018 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 12. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών ανταλλακτικών, ελαστικών, αεροθαλάμων και παραλαβής εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, έτους 2018  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 13. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, έτους 2018 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 14. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και εργασιών έτους 2018 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 15. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Ιεράπετρας, για το έτος 2018  (Εισηγητής: Αργύριος Πανταζής)
 16. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ  Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
 18. Παραχώρηση χρήσης τάφου τιμής ένεκεν (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 19. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου     (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

  Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.
Ηλίας  Νταραράς


Σχολίασε το
Στην κορυφή